Our Staff

 
Mục Sư Quản Nhiệm
Nguyễn Lê Hữu Thuận
Senior Pastor
 
 
Mục Sư Phụ Tá
Nguyễn Thanh Khiết
Assistant Pastor
 
Tony Vo
English Ministry Leader


Board Members

  1. Khoa Nguyễn – Secretary
  2. Huy Nguyễn – Treasurer
  3. Vân Nguyễn – Board Member
  4. Linh Phan – Deacon
  5. Loan Hoàng – Deacon
  6. Thành Lê – Deacon
  7. Vickie Đặng – Deacon