Our Staff

 
Mục Sư Quản Nhiệm
Nguyễn Lê Hữu Thuận
Senior Pastor
 
 
Mục Sư Phụ Tá
Nguyễn Thanh Khiết
Assistant Pastor
 
Tony Vo
English Ministry Leader

Board Members

Khoa Nguyễn – Secretary
Huy Nguyễn – Treasurer
Vân Nguyễn – Board Member
Linh Phan – Deacon
Loan Hoàng – Deacon
Thành Lê – Deacon