Message

Upcoming Series

Lời Cuối Cùng Từ Thập Tự Giá

(Ý nghĩa và Phước hạnh của nỗi lòng của Chúa)

 

Trong suốt giờ cuối cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã thốt ra 7 lời trăn trối. Mặc dầu chúng ta đã nhiều lần đọc qua những lời phán này, chúng ta có lẽ không hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa và tầm ảnh hưởng sâu rộng của những lời phán này cho đời sống của mỗi chúng ta.

Loạt bài giảng nầy nhìn lại những lời cuối cùng nầy của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cách chi tiết để giúp chúng ta hiểu thấu ý nghĩa và phước hạnh của những lời này cho cuộc sống của chúng ta.

  • Lời Tha Thứ
  • Lời Yêu Thương
  • Lời Cứu Chuộc
  • Lời Đau Đớn
  • Lời Van Nài
  • Lời Phó Thác
  • Lời Đắc Thắng

Qua Kinh Thánh , “Lời Cuối Cùng Từ Thập Tự Giá” sẽ giúp chúng ta thấy nỗi lòng của Đức Chúa Trời với nhân loại, nỗi lòng của Chúa Giê-xu với con dân Ngài.

Điều này sẽ thách thức chúng ta, giúp chúng ta sống trong sự biết ơn, sống trong sự trông mong, và sống thỏa lòng trong chương trình diệu kỳ của Chúa. Chúng ta có muốn sống được như vậy không?

Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn loạt bài giảng bắt đầu Chúa Nhật ngày 4 tháng 3 trong 7 tuần lễ liên tục để cùng nhau đến với những “Lời Cuối Cùng Từ Thập Tự Giá” của Chúa Giê-xu. Loạt bài giảng nầy sẽ kết thúc trong Chúa Nhật Chúa Phục sinh để đánh dấu sự đắc thắng của Chúa trên thập tự giá. 

Kính mời.

20,103 thoughts on “Upcoming Series