Message

Upcoming Series

Lời Cuối Cùng Từ Thập Tự Giá (Ý nghĩa và Phước hạnh của nỗi lòng của Chúa)   Trong suốt giờ cuối cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã thốt ra 7 lời trăn trối. Mặc dầu chúng ta đã nhiều lần đọc qua những lời phán này, chúng ta có lẽ không hiểu… Read More Upcoming Series

Message

Archives

Sức mạnh của Số Một! (Ê-phê-sô 4:4-5)   Số 1 có thể dùng để bày tỏ sự đơn độc, yếu mềm! Số 1 có thể dùng để bày tỏ ưu tiên hay sự xuất sắc! Nhưng cũng có những số 1 là những sợi dây ràng buộc chúng ta lại với nhau để hoàn thành… Read More Archives