Info/Gallery

THÔNG BÁO:

NONELễ An Táng Bà Đào Võ (Ann Ngọc Dung Võ) tại nhà quàn Wade Funeral Home & Crematory. Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021


Một số tín hữu trong Lễ viếng Bà Đào Võ (Ann Ngọc Dung Võ) tại nhà quàn Wade Funeral Home & Crematory. Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021


Lễ Báp-têm cho 15 con cái Chúa vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021


Một số hình ảnh của cở sở Nhà Chúa – HTGP


Nội quy Giáo Hạt – HTTL Việt Nam Hoa Kỳ

https://tinlanhgp.com/wp-content/uploads/2021/06/21GHNoiQuyRevisedByHD2019.pdf