Info/Gallery

THÔNG BÁO:

Hội đồng bất thường của HTGPCN 30/10/2022

Yêu cầu Ban Chấp Hành Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ tổ chức Hội Đồng bất thường để được nghe giải trình lý do bãi nhiệm chức vụ Giáo Hạt Trưởng của Mục Sư Hồ Hiếu Hạ. (58.69%)


MSQN Nguyễn Lê Hữu Thuận tái đắc cử nhiệm kỳ II (11/2022 – 11/2024) qua Hội Đồng Lưu Nhiệm vào Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022.


Lễ An Táng Bà Đào Võ (Ann Ngọc Dung Võ) tại nhà quàn Wade Funeral Home & Crematory. Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2021


Một số tín hữu trong Lễ viếng Bà Đào Võ (Ann Ngọc Dung Võ) tại nhà quàn Wade Funeral Home & Crematory. Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2021


Lễ Báp-têm cho 15 con cái Chúa vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 6 năm 2021


Một số hình ảnh của cở sở Nhà Chúa – HTGP


Nội quy Giáo Hạt – HTTL Việt Nam Hoa Kỳ

https://tinlanhgp.com/wp-content/uploads/2021/06/21GHNoiQuyRevisedByHD2019.pdf